خانه » آسانسور » ابعاد مناسب برای آسانسور + جدول

ابعاد مناسب برای آسانسور + جدول

ابعاد مناسب برای آسانسور

با توجه به اینکه یکی از مهمترین قسمت های طراحی آسانسور، چاله آن می باشد لذا پیشنهاد می شود که تمامی طراحان مطالعاتشان را در این زمینه افزایش دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند. زیرا هم اکنون در بسیاری از ساختمان ها مشاهده می شود که یا ابعاد چاله کوچکتر از حد مورد نیاز است و یا اینکه ابعادی غیر متعارف دارد ککه موجب هدر رفتن فضا می شود.

لذا با توجه به موارد ذکر شده مطالعه جداول مربوط به ابعاد چاله آسانسور به خوانندگان پیشنهاد می شود پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید …
 

جدول شماره ۱- آسانسورهای مسافربر- ابعاد مفید

 

ساختمانهای مسکونی

ظرفیت به کیلوگرم ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۵۰ ۶۰۰ ۱۰۰۰
ظرفیت به نفر ۴ نفر ۵نفر ۶ نفر ۸ نفر ۱۳نفر
کابین عرض b1 (میلیمتر) ۹۰۰ ۱,۱۰۰
عمق b1 (میلیمتر) ۱,۰۰۰ ۱,۱۰۰ ۱,۴۰۰ ۲,۱۰۰
ارتفاع (میلیمتر) ۲,۲۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) ۷۰۰ ۸۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر) ۲,۰۰۰
نوع باز شو نیمه اتوماتیک (*) – اتوماتیک کشویی (*) یا اتوماتیک از وسط باز شو(**)
ابعاد جاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر ۱,۴۰۰ ۱,۶۰۰
(**)عرض b3 میلیمتر   ۱,۸۰۰
عمق d2 (میلیمتر) ۱,۶۰۰ ۱,۷۰۰ ۱,۹۰۰ ۲,۶۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۰٫۴ متر بر ثانیه ۱,۴۰۰
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه
تا ۱ متر بر ثانیه
تا ۱٫۶ متر بر ثانیه   ۱,۶۰۰
تا ۲٫۵ متر بر ثانیه   ۲,۲۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۰٫۴ متر بر ثانیه ۳,۶۰۰
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه
تا ۱ متر بر ثانیه ۳,۷۰۰
تا ۱٫۶ متر بر ثانیه ۳,۸۰۰
تا ۲٫۵ متر بر ثانیه   ۵,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
هیدرولیک
عرض b4 (میلیمتر) ۲,۰۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۲,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۱ متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر) ۱,۶۰۰ ۲,۲۰۰ ۲,۴۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۳,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۷۰۰ ۴,۲۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۰۰۰
عرض b4 (میلیمتر)   ۲,۲۰۰ ۲,۴۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۱٫۶ متر بر ثانیه
عمق d4 (میلیمتر)   ۳,۲۰۰ ۳,۷۰۰ ۴,۲۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)   ۲,۲۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۲٫۵ متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر)     ۲,۸۰۰
عمق d4 (میلیمتر)   ۳,۷۰۰ ۴,۲۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)   ۲,۶۰۰

 

جدول شماره ۲-آسانسورهای مسافربر- ابعاد مفید

 

ساختمتنهای مسکونی

ظرفیت به کیلوگرم ۶۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰
ظرفیت به نفر ۸ نفر ۱۰ نفر ۱۳ نفر ۱۶ نفر ۲۱نفر
کابین عرض b1 (میلیمتر) ۱,۱۰۰ ۱,۳۵۰ ۱,۶۰۰ ۱,۹۵۰
عمق b1 (میلیمتر) ۱,۴۰۰ ۱,۷۵۰
ارتفاع (میلیمتر) ۲,۲۰۰ ۲,۳۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) ۸۰۰ ۱,۱۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر) ۲,۰۰۰ ۲,۱۰۰
نوع باز شو تلسکوپی (*) – از وسط باز شو(**)
ابعاد چاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر ۱,۶۰۰ ۱,۸۰۰ ۲,۱۰۰ ۲,۴۰۰
(**)عرض b3میلیمتر ۱,۸۰۰ ۱,۹۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۶۰۰
عمق d2 (میلیمتر) ۱,۹۰۰ ۲,۱۰۰ ۲,۴۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۰٫۴ متر بر ثانیه  
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه ۱,۴۰۰ ۱,۶۰۰
تا ۱ متر بر ثانیه
تا ۱٫۶ متر بر ثانیه ۱,۶۰۰
تا ۲٫۵ متر بر ثانیه   ۲,۲۰۰
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا ۰٫۴ متر بر ثانیه  
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه ۳,۸۰۰ ۴,۲۰۰ ۴,۴۰۰
تا ۱ متر بر ثانیه
تا ۱٫۶ متر بر ثانیه ۴,۰۰۰
تا ۲٫۵ متر بر ثانیه   ۵,۰۰۰ ۵,۲۰۰ ۵,۴۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
هیدرولیک
عرض b4 (میلیمتر) ۲,۰۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۲,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۶/۱ متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر) ۲,۵۰۰ ۳,۲۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۳,۷۰۰ ۴,۹۰۰ ۵,۵۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۲۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۸۰۰
عرض b4 (میلیمتر)   ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۵/۲ متر بر ثانیه
عمق d4 (میلیمتر)   ۴,۹۰۰ ۵,۵۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)   ۲,۸۰۰

۱- غیر مسکونی مانند تجاری – اداری – هتل – بیمارستان.
۲- در صورتیکه در ساختمان غیر مسکونی بیش از یک دستگاه آسانسور مورد نیاز باشد, به شرط تامین حداقل یک دستگاه آسانسور با مشخصات اشاره شده در جدول فوق, می توان آسانسور ۴ و۶ نفره براساس جدول شماره۱ نیز نصب شود.

 جدول شماره ۳-آسانسورهای بیمارستانی- ابعاد مفید

 

برانکار بر

تخت بر
ظرفیت به کیلوگرم ۱,۰۰۰ ۱,۶۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۵۰۰
کابین عرض b1 (میلیمتر) ۱,۱۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۸۰۰
عمق b1 (میلیمتر) ۲,۱۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۷۰۰
ارتفاع (میلیمتر) ۲,۲۰۰ ۲,۳۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) ۹۰۰ ۱,۳۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر) ۲,۰۰۰ ۲,۱۰۰
نوع باز شو تلسکوپی (*) – از وسط باز شو(**)
ابعاد چاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر ۱,۸۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۷۰۰
(**)عرض b3 میلیمتر ۲,۰۰۰ ۲,۹۰۰
عمق d2 (میلیمتر) ۲,۶۰۰ ۳,۰۰۰ ۳,۳۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه      
تا ۱ متر بر ثانیه      
تا ۱٫۶ متر بر ثانیه ۱,۸۰۰ ۱,۹۰۰ ۲,۱۰۰
تا ۲٫۵ متر بر ثانیه ۲,۴۰۰ ۲,۵۰۰
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه ۴,۲۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۶۰۰
تا ۱/۰ متر بر ثانیه
تا ۱/۶ متر بر ثانیه
تا ۲/۵ متر بر ثانیه ۵,۲۰۰ ۵,۴۰۰ ۵,۶۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه عرض b4 (میلیمتر) ۲,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۵۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۴,۲۰۰ ۵,۵۰۰ ۵,۸۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۲۰۰ ۲,۸۰۰

آموزش آسانسور

جدول شماره ۴-آسانسورهای خودروبر- ابعاد مفید

ظرفیت به کیلوگرم ۲,۰۰۰ ۲,۵۰۰
کابین عرض b1 (میلیمتر) ۲,۴۰۰ ۲,۵۰۰
عمق d1 (میلیمتر) ۵,۰۰۰ ۵,۷۰۰
ارتفاع (میلیمتر) ۲,۲۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) ۲,۴۰۰ ۲,۵۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر) ۲,۲۰۰
نوع باز شو لولایی – کشویی
ابعاد چاه
میلیمتر
عرض b3 میلیمتر ۳,۲۰۰ ۳,۳۰۰
عمق d2 (میلیمتر) ۵,۳۰۰ ۶,۰۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه ۱,۳۰۰
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه(الکتریکی) ۴,۲۰۰
تا ۰٫۶۳ متر بر ثانیه(هیدرولیکی) ۳,۳۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک عرض b4 (میلیمتر) ۲,۰۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۲,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای الکتریکی تا سرعت۶۳/۰ متربرثانیه عرض b4 (میلیمتر) ۳,۲۰۰
عمق d4 (میلیمتر) ۵,۳۰۰ ۶,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر) ۲,۰۰۰

۱- در صورتیکه در ساختمان تنها یک دستگاه آسانسور خودروبر در نظر گرفته شود میبایست از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم استفاده گردد.
۲- در صورتیکه در ساختمان بیش از یک دستگاه آسانسور خودروبر پیش بینی شده باشد, حداقل یکی از آنها از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم و برای دیگری میتواند از جدول آسانسور ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم استفاده نمود و روی ورودی آسانسور ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم علایم هشدار دهنده ابعاد و نوع ماشین قابل استفاده نصب گردد.

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی شرکت فرازجم کناره

اولین شرکت ارائه دهنده آموزش عملی و حرفه ای آسانسور در شمال کشور

همچنین ببینید

چگونه یک سرویس کار آسانسور ماهر شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *