خانه » آسانسور » استاندارد آسانسور بخش ششم

استاندارد آسانسور بخش ششم

استاندراد آسانسور و پله برقی
استاندراد آسانسور و پله برقی

استاندارد آسانسور بخش ششم

۶ – ۴ ساختمان‌ و تجهیزات‌ اطاق‌ فلکه‌
۶ – ۴ – ۱ پایداری‌ مکانیکی‌ و چگونگی‌ سطح‌ کف‌
۶ – ۴ – ۱ – ۱ اطاق‌ فلکه‌ باید به گونه‌ ای‌ ساخته‌ شده‌ باشد که‌ در برابر بارها و نیروهایی‌ که‌ بطور معمول‌ بدان‌ وارد می‌آید پایدار باشد. همچنین‌ باید از مواد بادوامی‌ که‌ تولید گرد و خاک‌ نمی‌ نمایند، تشکیل‌ شده‌ باشد.
۶ – ۴ – ۱ – ۲ کف‌ اطاق‌ باید از مواد غیر لغزنده‌ تشکیل‌ شده‌ باشد.
۶ – ۴ – ۲ ابعاد
۶ – ۴ – ۲ – ۱ مکان‌ فلکه‌ باید دارای‌ ابعادی‌ باشد که‌ دسترسی‌ آسان‌ و ایمن‌ به‌ تمام‌ تجهیزات‌ مربوطه‌ را برای‌ پرسنل‌ تعمیرکار ، تأمین‌ نماید. مقررات‌ ب‌ و ج‌ بند ۶-۳-۲-۱ ،قابل‌ اجرا می‌ باشند.
۶ – ۴ – ۲ – ۲ ارتفاع‌ از زیر سقف‌ باید حداقل‌ ۱۵۰ سانتیمتر باشد.
۶ – ۴ – ۲ – ۲ – ۱ فضای‌ آزادی‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ ۳۰ سانتیمتر در بالای‌ فلکه‌ ها بجز در مورد فلکه‌ های‌ هرزگرد و فلکه‌ های‌ با دوبار پیچش‌، باید موجود باشد.
۶ – ۴ – ۲ – ۲ -۲ در صورت‌ وجود تابلوهای‌ کنترل‌ در اطاق‌ فلکه‌، باید تمهیدات‌ بندهای‌ ۶-۳-۲-۱ و ۶-۳-۲-۲ در این‌ مورد نیز فراهم‌ آید.
۶ – ۴ – ۳ «درهای‌ دسترسی‌» و دریچه‌ ها
۶ – ۴ – ۳ – ۱ «درهای‌ دسترسی‌» باید دارای‌ حداقل‌ عرض‌ ۶۰ سانتیمتر و حداقل‌ ارتفاع‌ ۱۴۰ سانتیمتر باشند.
این‌ درها نباید به‌ طرف‌ درون‌ اطاق‌ باز شوند.
۶ – ۴ – ۳ – ۲ دریچه‌های‌ دسترسی‌ واقع‌ در کف‌ اطاق‌ برای‌ افراد،باید دارای‌ بازشو مفید به‌ ابعاد حداقل‌ ۸۰ cm × ۸۰ cm و همچنین‌ باید به‌ مکانیزم‌ تعادلی‌ مجهز باشند (بطوریکه‌ باز شدن‌ باکمک‌ یک‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز به‌ سادگی‌ امکان‌پذیر باشد) همه‌ دریچه‌ هابعد از بسته‌ شدن‌، باید تحمل‌ وزن‌ دو نفر که‌ معادل‌ نیروی‌ N 2000 می شود در هر نقطه‌ از سطح‌ دریچه‌ بدون‌ ایجاد تغییر شکلی‌ دائمی‌ را داشته‌ باشد. دریچه‌ هانباید بسمت‌ داخل‌ باز شوند مگر آنکه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شونده‌ متصل‌ باشند در صورت‌ استفاده‌ از لولا، باید از نوعی‌ باشد که‌ نتوانند از هم‌ جدا شوند. باید پیش‌ بینی‌های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ (مثل‌نرده‌گذاری‌) و یا اشیاء، برای‌ زمانی‌ که‌ دریچه‌ باز است‌، صورت‌ گیرد.
۶ – ۴ – ۳ – ۳ درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند که‌ دارای‌ یک‌ کلید بوده‌ و از درون‌ بدون‌ استفاده‌ از کلید باز شوند.
۶ – ۴ – ۴ ابعاد سوراخها در سایر محلهای‌ باز سقف‌ و کف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممکن‌ کاهش‌ یابد.
به منظور از بین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییکه‌ برای‌ عبور کابلها می باشند، بکار بردن‌ لبه‌هایی‌ که‌ حداقل‌ برآمدگی‌ (بلندی‌شان‌) از کف‌ تمام‌ شده‌ یا سقف‌ ۵۰ میلیمتر باشد الزامی‌ است‌.
۶ – ۴ – ۵ در اطاق‌ فلکه‌ و در محلی‌ در دسترس‌ باید کلید توقف‌ نصب‌ شود .کلید توقف‌ موجب‌ توقف‌ آسانسور و حفظ‌ وضعیت‌ توقف‌ آن‌ میگردد، و بگونه‌ای‌ عمل‌ میکند که‌ هیچ‌ نوع‌ اشتباهی‌ در تشخیص‌ توقف‌ آسانسور ،از آن‌ روی ندهد. این‌ کلیدبایدبا مقررات‌ بند ۱۴-۲-۲-۳ مطابقت‌ نماید.
۶ – ۴ – ۶ درجه‌ حرارت‌
چنانچه‌ خطر سرما و یخ‌زدگی‌ در اطاقهای‌ فلکه‌ موجود باشد، باید اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ حفاظت‌ تجهیزات‌ انجام‌ گیرد . (به‌ عنوان‌ مثال‌ گرم‌ کردن‌ روغن‌). چنانچه‌ اطاق‌ فلکه‌ دارای‌ تجهیزات‌ برقی‌ باشد، دمای‌ محوطه‌ اطاق‌ باید بین‌ ۵ و ۴۰ درجه‌ سلسیوس‌ حفظ‌ شود.

۶ – ۴ – ۷ پریزها و روشنایی‌
اطاق‌ فلکه‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الکتریکی‌ دائمی‌ باشد، بطوریکه‌ روشنایی‌ کافی‌ ایجاد نماید منبع‌ تغذیه‌ این‌ روشنایی‌ باید با بند ۱۳-۶-۱ مطابقت‌ نماید. نصب‌ کلید روشنایی‌ در محل‌ ورودی‌ در نقاط‌ در دسترس‌، باید انجام‌ گیرد.

۶ – موتورخانه‌ و محل‌ قرار گرفتن‌ فلکه‌ ها
۶ – ۱ کلیات‌
۶ – ۱ – ۱ سیستم‌ محرکه‌، تجهیزات‌ همراه‌ آن‌ و قرقره‌ها، فقط‌ باید توسط‌ افراد آموزش‌ دیده‌ و مجاز قابل‌ دسترس‌ باشد ( تعمیرکار – بازرس‌ – امدادگر )
۶ – ۱ – ۲ سیستم‌ محرکه‌ و تجهیزات‌ مربوطه‌ باید در اتاق‌ ویژه‌ای‌ با دیوارهای‌ محکم‌ و دارای‌ سقف‌ و درب‌ و یا دریچه‌ قرار گیرد.
۶ – ۱ – ۲ – ۱ استثناهایی‌ بر موارد الزامی‌ بالا :
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۱ ممکن‌ است‌ فلکه‌ های‌ هرزگرد در فضای‌ بالای‌ چاه‌ (در زیر سقف‌ ) نصب‌ شوند، به‌ شرط‌ آنکه‌ در راستای‌ قطعات‌ روی‌ سقف‌ کابین‌ قرار نگیرند،بطوریکه‌ در ایمنی‌ کامل‌ انجام‌ آزمایشها،تعمیرات‌ ونگهداری‌ در سقف‌ کابین‌ و یا از بیرون‌ چاه‌ امکان‌پذیر باشد. با این‌ وجود نصب‌ یک‌ فلکه‌ هرزگرد (با تک‌ پیچش‌ یا دو پیچش‌ ) در راستای‌ سقف‌ کابین‌ بمنظور برگرداندن‌ طناب‌ فولادی‌ وزنه‌ تعادل‌، مجاز می باشد.
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۲ نصب‌ فلکه‌ رانش‌ در چاه‌ مجاز می باشد، بشرطی‌ که‌ :
الف‌ – آزمایش‌ ها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ بتوانند از موتورخانه‌ انجام‌ شوند.
ب‌ – مجاری‌ مابین‌ موتورخانه‌ و چاه‌ تا حد امکان‌ کوچک‌ باشند.
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۳ نصب‌ کنترل‌ کننده‌ مکانیکی‌ سرعت‌ بالا در چاه‌، در صورتی‌ که‌ آزمایشها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ از بیرون‌ چاه‌ انجام‌ شوند، مجاز می باشد.
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۴ جهت‌ جلوگیری‌ از وقوع‌ موارد زیر فلکه‌ های‌ هرزگرد و رانشی‌ داخل‌ چاه‌ باید مجهز به‌ حفاظ‌ ایمنی‌ باشند.
الف‌ – صدمات‌ وارده‌ به‌ بدن‌
ب‌ – خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ فولادی‌ آویز از داخل‌ شیارهای‌ مربوطه، در صورت‌ شل‌ شدن‌.
پ‌ – وارد شدن‌ اشیاء خارجی‌ بین‌ شیارها و طنابها
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۵ وسایل‌ بکار رفته‌ باید بصورتی‌ باشد که‌ مانع‌ عملیات‌ تعمیر و نگهداری‌ نشوند. باز و بسته‌ بودن‌ این‌ وسایل‌ فقط‌ در موارد زیر ضرورت‌ دارد :
الف‌ – تعویض‌ طنابهای‌ فولادی‌
ب‌ – تعویض‌ فلکه‌ها
پ‌ – تراش‌ مجدد شیارها
۶ – ۱ – ۲ – ۲ سیستم‌ محرکه‌ و متعلقات‌ مربوطه‌ و فلکه‌ ها را می‌ توان‌ در محلهایی‌ که‌ برای‌ اهداف‌ دیگری‌ نیز در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ نصب‌ نمود، (محلهایی‌ چون‌ پشت‌ بام‌ که‌ قابل‌ دسترسی‌ هم‌ باشند)مشروط‌ به‌ آنکه‌ حد فاصل‌ آنها را با سایر تجهیزات‌ بوسیله‌ دیواره‌ای‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ ۱۸۰ سانتیمتر با درب‌ قابل‌ قفل‌ شدن‌، جدا شده‌ و حداقل‌ فضای‌ مورد نیاز برای‌ موتورخانه‌ را داشته‌ باشد.(به‌ بند ۶-۳ مراجعه‌ شود).
۶ – ۱ – ۲ – ۳ از موتورخانه‌ یا اطاق‌ فلکه‌ هایا محلهایی‌ که‌ در بند ۶-۱-۲-۲ به‌ آن‌ اشاره‌ شد نباید بجز برای‌ آسانسور استفاده‌ دیگری‌ نمود. عبور کانالها ،کابلها، ویا ملزوماتی‌ غیر از آنچه‌ مورد استفاده‌ آسانسور است‌ مجاز نمیباشد.
در عین‌ حال‌ جای‌ دادن‌ وسایل‌ زیر در این‌ محلها مجاز میباشد:
الف‌ – وسایل‌ وابزار آلات‌ تعمیرات‌ آسانسور یا پله‌ برقی‌ .
ب‌ – تجهیزات‌ خنک‌ کننده‌ یا گرم‌ کننده‌ با آب داغ به استثناء بخار.
پ‌ – سیستم‌ اعلام‌ یا اطفاء حریق‌ با خصوصیات‌ :
۱ – عملکرد در درجه‌ حرارت‌ بالا
۲ – مناسب‌ تجهیزات‌ الکتریکی‌ با دوام‌ طولانی‌ مدت‌
۳ – محافظ‌ مناسب‌ در مقابل‌ ضربات‌ احتمالی‌.
۶ – ۱ – ۲ – ۴ موتورخانه‌ باید ترجیحاً در بالای‌ چاه‌ قرارگیرد .
۶ – ۲ محل‌ ورود
۶ – ۲ – ۱ راه‌ عمومی‌ برای‌ ورود به‌ موتورخانه‌ و محل‌ فلکه‌ ها باید :
الف‌ – دارای‌ وسیله‌ روشنایی‌ دائمی‌ مناسبی باشد.
ب‌ – تردد از آن‌ تحت‌ هر شرایطی‌ با ایمنی‌ کافی‌ و بدون‌ نیاز به‌ داخل‌ شدن‌ در محوطه‌ های‌ خصوصی‌ فراهم‌ باشد.
راههای‌ دسترسی‌ به‌ موتور خانه‌ و خود ورودیها باید حداقل‌ ۱۸۰ سانتیمتر ارتفاع‌ داشته‌ باشند.در صورت‌ وجود پاخور با ارتفاع‌ کمتر از ۴۰ سانتیمتر این‌ اندازه‌گیری‌ از کف‌ به‌ عمل‌ میاید.
۶ – ۲ – ۲ بطور کلی‌ بهتر است‌ دسترسی‌ اشخاص‌ به‌ موتور خانه‌ و محل‌ فلکه‌ ها ترجیحاً از طریق‌ پله‌ ها انجام‌ گیرد، و چنانچه‌ نصب‌ راه‌پله‌ امکان‌ پذیر نباشد، استفاده‌ از نردبان‌ تحت‌ شرایط‌ زیر ضروری‌ میباشد :
الف‌ – در معرض‌ خطر لغزش‌ و واژگون‌ شدن‌ نباشند.
ب‌ – در موقع‌ قرار گرفتن‌ در محل‌ زاویه‌ ای‌ بین‌ ۷۰ و ۷۶ درجه‌ با افق‌ داشته‌ باشند ،مگر اینکه‌ بصورت‌ ثابت‌ بوده‌ و ارتفاعشان‌ از ۱۵۰ سانتیمتر کمتر باشد.
پ‌ – باید منحصراً بمنظور چنین‌ استفاده‌ای‌ بوده‌ و همواره‌ در مجاورت‌ محل‌ دسترسی‌ نگهداری‌ شوند ، پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ به‌ این‌ منظور ضروری‌ میباشد.
ت‌ – نزدیک‌ به‌ انتهای‌ نردبان‌ باید یک‌ یا چند دستگیره‌ که‌ بسهولت‌ قابل‌ دسترسی‌ باشند قرار گیرد .
ث‌ – پیش‌بینی‌ نقاط‌ اتصال‌ قبل‌ از گذاشتن‌ نردبان‌ باید صورت‌ گیرد .
۶ – ۲ – ۳ روشهایی‌ برای‌ بالابردن‌ تجهیزات‌ سنگین‌ در زمان‌ نصب‌ و تعویض‌ آنها در صورت‌ لزوم‌ ،پیش‌ بینی‌ شود، بگونه‌ ای‌ که‌ انجام‌ این‌ عمل‌ با ایمنی‌ کامل‌ و بدون‌ استفاده‌ از پله‌ ها صورت‌ گیرد .
۶ – ۳ سازه‌ ساختمان‌ و تجهیزات‌ موتورخانه‌ ها
۶ – ۳ – ۱ پایداری‌ مکانیکی‌ ،کف‌ سازی‌ ، عایق‌ بندی‌ صوتی‌ .
۶ – ۳ – ۱ – ۱ موتورخانه‌ هاباید بشکلی‌ ساخته‌ شوند که‌ به‌ اندازه‌ کافی‌ در برابر بار و نیروهایی‌ که‌ بطور معمول‌ در معرض‌ آن‌ قرار دارند، مقاوم‌ باشند و از مواد با دوامی‌ که‌ تولید گرد و خاک‌ نکنند ، باشند.
۶ – ۳ – ۱ – ۲ کف‌ اتاقها باید از مواد غیر لغزنده‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
۶ – ۳ – ۱ – ۳ در صورتیکه‌ وضعیت‌ ساختمان‌ ایجاب‌ نماید (برای‌ مثال‌ مکانهایی‌ مثل‌ منازل‌ ، هتلها ،بیمارستانها ، مدارس‌ و کتابخانه‌ ها)دیوارها و کف‌ و سقف‌ موتورخانه‌باید صداهای‌ ناشی‌ از عمل‌ آسانسور را جذب‌ نماید.
۶ – ۳ – ۲ ابعاد
۶ – ۳ – ۲ – ۱ ابعاد موتورخانه‌ باید اجازه‌دسترسی‌ آسان‌ به‌ تجهیزات‌ داخل‌ آن‌ را بدهد ،و همچنین‌ ضمن‌ تأمین‌ ایمنی‌ پرسنل‌ ، سرویس‌ قطعات‌ بویژه‌ تجهیزات‌ برقی‌ را امکان‌ پذیر سازد. پیش‌بینی‌ موارد زیر ضروری‌ است‌ :
الف‌ – فضای‌ جلوی‌ تابلوهای‌ کنترل‌ و کابینتها:
این‌ فضا مطابق‌ زیر تعریف‌ می‌ شود :
عمق‌ فاصله‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ از سطح‌ خارجی‌ کابینتها و پانلها حداقل‌ ۷۰ سانتیمتر باشد.
این‌ فاصله‌ از محل‌ جلوترین‌ برآمدگی‌ (مانند دستگیره‌ها) ،به‌ ۶۰ سانتیمتر تقلیل‌ میابد.
پهنا باید به‌ اندازه‌ پهنای‌ کامل‌ کابینت‌ و یا ۵۰ سانتیمتر (هرکدام‌ که‌ بیشتر است‌ باشد).
ب‌ – فضایی‌ که‌ ابعاد حداقل‌ cm 60 × cm 50 به‌ منظور سرویس‌ و بازدید قسمتهای‌ متحرک‌ درنقاطی‌ که‌ ضرورت‌ دارد، و در صورت‌ نیاز راه‌اندازی‌ اضطراری‌ از آنجا صورت‌ میگیرد (۱۲- ۵ – ۱) .
پ‌ – راههای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ فضاها باید حداقل‌ دارای‌ پهنای‌ ۵۰ cm باشند .در جاهایی‌ که‌ بخشهای‌ متحرکی‌ ندارد ، این‌ مقدار به‌ ۴۰ cm کاهش‌ می‌ یابد .
۶ – ۳ – ۲ – ۲ در محلهای‌ تردد و کارکردن‌ ،ارتفاع‌ ناحیه‌ باز نباید از ۱۸۰ سانتیمتر کمتر باشد
این‌ ارتفاع‌ از سطح‌ زیرین‌ نقاط‌ پلهای‌ سقف‌ تا نقاط‌ زیر اندازه‌گیری‌ میشود:

الف‌ – کف‌ منطقه‌ در دسترس‌
ب‌ – کف‌ منطقه‌ کارکرد
۶ – ۳ – ۲ – ۳ فاصله‌ باز عمودی‌ حداقل‌ ۳۰ سانتیمتر بالای‌ اجزاء متحرک‌ ماشین‌ باید موجود باشد.
۶ – ۳ – ۲ – ۴ در صورتیکه‌ کف‌ موتورخانه‌ دارای‌ اختلاف‌ سطحی‌ بیش‌ از ۵۰ سانتیمتر باشد ، پیش‌ بینی‌ راه‌ پله‌ یا پله‌ با نرده‌های‌ محافظ‌ ضروری‌ میباشد.
۶ – ۳ – ۲ – ۵ تورفتگی‌ های‌ به‌ عمق‌ بیش‌ از ۵۰ سانتیمتر و عرض‌ کمتر از ۵۰ سانتیمتر و همچنین‌ هر نوع‌ کانالی‌ که‌ در کف‌ موتورخانه‌ باید پوشیده‌ شود .

۶ – ۳ – ۳ درها و دریچه‌ ها
۶ – ۳ – ۳ – ۱ درهای‌ ورودی‌ باید حداقل‌ ۶۰ سانتیمتر عرض‌ و ۱۸۰ سانتیمتر ارتفاع‌ داشته‌ باشند و به‌ طرف‌ داخل‌ باز نشوند .
۶ – ۳ – ۳ – ۲ دریچه‌ ورودی‌ برای‌ عبور افراد مسئول‌ باید دارای‌ بازشو مفیدی‌ به‌ به‌ ابعاد حداقل‌ ۸۰ cm × ۸۰ cm بوده‌ و مجهز به‌ مکانیزم‌ متعادل‌ کننده‌ باشند (برای‌ سهولت‌ در باز کردن‌ دریچه‌ دارای‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز باشند ). در تمام‌ دریچه‌های‌ دسترسی‌ باید در هر قسمت‌ از سطح‌ در ، در مقابل‌ نیروی‌ عمودی‌ N 2000 بدون‌ ایجاد تغییر شکل‌ دائمی‌، مقاوم‌ باشد. دریچه‌ها نباید به‌ سمت‌ پایین‌ باز شوند مگر آنکه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شدنی‌ متصل‌ باشند .در صورت‌ استفاده‌ از لولا، باید از نوعی‌ باشد که‌ نتواند از هم‌ جدا شوند . بایدپیش‌ بینی‌ های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ و یا اشیاء (مانند نرده‌ گذاری‌ ) برای‌ زمانی‌ که‌ دریچه‌ باز است‌ ، صورت‌ گیرد .

۶ – ۳ – ۳ – ۳ درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند که‌ دارای‌ یک‌ کلید بوده‌ و بدون‌ کلید از درون‌ موتورخانه‌ باز شوند. قفل‌ دریچه‌ هایی‌ که‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ وسائل‌ هستند ، ممکن‌ است‌ از داخل‌ قفل‌ شوند.
۶ – ۳ – ۴ ابعاد سوراخها در سایرمحلهای‌ باز سقف‌ و کف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممکن‌ کاهش‌ یابد.
بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییکه‌ برای‌ عبور کابلها میباشند، بکاربردن‌ لبه‌هایی‌ که‌ حداقل‌ برآمدگی‌ ( بلندی‌شان‌) از کف‌ تمام‌ شده‌ سقف‌ ۵۰ میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .

۶ – ۳ – ۵ درجه‌ حرارت‌ و تهویه‌
۶ – ۳ – ۵ – ۱ موتورخانه‌ باید تهویه‌ شود . بصورتیکه‌ بتواند موتورها و سایر ملزومات‌ مربوطه‌ و همینطور کابلهای‌ برق‌ و غیره‌ را بنحو احسن‌ در مقابل‌ گرد و غبار و دوده‌ های‌ مضر و رطوبت‌ محافظت‌ نماید .
هوای‌ مانده‌ سایر قسمتهای‌ ساختمان‌ نباید به‌ داخل‌ موتورخانه‌ کشیده‌ شود .
۶ – ۳ – ۵ – ۲ دمای‌ محیط‌ داخلی‌ موتورخانه‌ بایدبین‌ ۵+ و ۴۰+ درجه‌ سانتیگراد ثابت‌ نگهداشته‌ شود .
۶ – ۳ – ۶ پریزها و روشنایی‌ :
موتورخانه‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الکتریکی‌ دائمی‌ باشد ، که‌ حداقل‌ بتواند با شدت‌ ۲۰۰ لوکس‌ ‌ نسبت‌ به‌ کف‌، روشنایی‌ مناسب‌ را تأمین‌ نماید .
منبع‌ تغذیه‌ این‌ روشنایی‌ باید با بند ۱۳-۶-۱ مطابقت‌ نماید .
نصب‌ کلید کنترل‌ روشنایی‌ در محل‌ ورودی‌ و نزدیک‌ نقطه‌ یا نقاط‌ دسترسی‌ و در ارتفاع‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود .
تأمین‌ یک‌ پریز یا بیشتر مطابق‌ بند ۱۳-۶-۲ صورت‌ گیرد .

۶ – ۳ – ۷ جابجایی‌ تجهیزات‌
یک‌ یا چند عدد پایه‌ و یا قلاب‌ یا مونوریل‌ ،برای‌ بالابردن‌ و تعویض‌ تجهیزات‌ ، در سقف ‌ موتور خانه‌ یا سکو ،در جاهاییکه‌ بلند کردن‌ تجهیزات‌ سنگین‌ در حین‌ نصب‌ و در صورت‌ لزوم‌ جابجایی‌ آنها را راحت‌ سازند ، باید پیش‌بینی‌ شوند .

۶ – ۴ ساختمان‌ و تجهیزات‌ اطاق‌ فلکه‌
۶ – ۴ – ۱ پایداری‌ مکانیکی‌ و چگونگی‌ سطح‌ کف‌
۶ – ۴ – ۱ – ۱ اطاق‌ فلکه‌ باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شده‌ باشد که‌ در برابر بارها و نیروهایی‌ که‌ بطور معمول‌ بدان‌ وارد می‌آید پایدار باشد .همچنین‌ باید از مواد بادوامی‌ که‌ تولید گردوخاک‌ نمی‌ نمایند، تشکیل‌ شده‌ باشد .
۶ – ۴ – ۱ – ۲ کف‌ اطاق‌ باید از مواد غیر لغزنده‌ تشکیل‌ شده‌ باشد.

۶ – ۴ – ۲ ابعاد
۶ – ۴ – ۲ – ۱ مکان‌ فلکه‌ باید دارای‌ ابعادی‌ باشد که‌ دسترسی‌ آسان‌ و ایمن‌ به‌ تمام‌ تجهیزات‌ مربوطه‌ را برای‌ پرسنل‌ تعمیرکار ، تأمین‌ نماید .مقررات‌ ب‌ و ج‌ بند ۶-۳-۲-۱ ،قابل‌ اجرا می‌ باشند .
۶ – ۴ – ۲ – ۲ ارتفاع‌ از زیر سقف‌ باید حداقل‌ ۱۵۰ سانتیمتر باشد .
۶ – ۴ – ۲ – ۲ – ۱ فضای‌ آزادی‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ ۳۰ سانتیمتر در بالای‌ فلکه‌ ها بجز در مورد فلکه‌ های‌ هرزگرد و فلکه‌ های‌ با دوبار پیچش‌ ،باید موجود باشد .
۶ – ۴ – ۲ – ۲ -۲ در صورت‌ وجود تابلوهای‌ کنترل‌ در اطاق‌ فلکه‌ ، باید تمهیدات‌ بندهای‌ ۶-۳-۲-۱ و ۶-۳-۲-۲ در این‌ مورد نیز فراهم‌ آید .
۶ – ۴ – ۳ «درهای‌ دسترسی‌» و دریچه‌ ها
۶ – ۴ – ۳ – ۱ «درهای‌ دسترسی‌» باید دارای‌ حداقل‌ عرض‌ ۶۰ سانتیمتر و حداقل‌ ارتفاع‌ ۱۴۰ سانتیمتر باشند .
این‌ درها نباید به‌ طرف‌ درون‌ اطاق‌ باز شوند
۶ – ۴ – ۳ – ۲ دریچه‌های‌ دسترسی‌ واقع‌ در کف‌ اطاق‌ برای‌ افراد ،باید دارای‌ بازشو مفید به‌ ابعاد حداقل‌ ۸۰ cm × ۸۰ cm و همچنین‌ باید به‌ مکانیزم‌ تعادلی‌ مجهز باشند (بطوریکه‌ باز شدن‌ باکمک‌ یک‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز به‌ سادگی‌ امکان‌پذیرباشد) همه‌دریچه‌ هابعد از بسته‌ شدن‌ ،باید تحمل‌ وزن‌ دو نفر که‌ معادل‌ نیروی‌ N 2000 میشود در هر نقطه‌ از سطح‌ دریچه‌ بدون‌ ایجاد تغییر شکلی‌ دائمی‌ را داشته‌ باشد .دریچه‌ هانباید بسمت‌ داخل‌ باز شوند مگر آنکه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شونده‌ متصل‌ باشند در صورت‌ استفاده‌ از لولا ، باید از نوعی‌ باشد که‌ نتوانند از هم‌ جدا شوند. باید پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ (مثل‌نرده‌گذاری‌) ویا اشیاء، برای‌ زمانی‌ که‌ دریچه‌ باز است‌، صورت‌ گیرد.
۶ – ۴ – ۳ – ۳ درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند که‌ دارای‌ یک‌ کلید بوده‌ و از درون‌ بدون‌ استفاده‌ از کلید باز شوند.
۶ – ۴ – ۴ ابعاد سوراخها در سایر محلهای‌ باز سقف‌ و کف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممکن‌ کاهش‌ یابد.
بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییکه‌ برای‌ عبور کابلها میباشند ، بکاربردن‌ لبه‌هایی‌ که‌ حداقل‌ برآمدگی‌ ( بلندی‌شان‌ ) از کف‌ تمام‌ شده‌ یا سقف‌ ۵۰ میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .
۶ – ۴ – ۵ در اطاق‌ فلکه‌ و در محلی‌ در دسترس‌ باید کلید توقف‌ نصب‌ شود .کلید توقف‌ موجب‌ توقف‌ آسانسور و حفظ‌ وضعیت‌ توقف‌ آن‌ میگردد، و بگونه‌ای‌ عمل‌ میکند که‌ هیچ‌ نوع‌ اشتباهی‌ در تشخیص‌ توقف‌ آسانسور ،از آن‌ روی ندهد. این‌ کلیدبایدبا مقررات‌ بند ۱۴-۲-۲-۳ مطابقت‌ نماید.

۶ – ۴ – ۶ درجه‌ حرارت‌
چنانچه‌ خطر سرما و یخ‌زدگی‌ در اطاقهای‌ فلکه‌ موجود باشد ، باید اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ حفاظت‌ تجهیزات‌ انجام‌ گیرد . (به‌ عنوان‌ مثال‌ گرم‌ کردن‌ روغن‌) . چنانچه‌ اطاق‌ فلکه‌ دارای‌ تجهیزات‌ برقی‌ باشد ، دمای‌ محوطه‌اطاق‌ باید بین‌ ۵ و ۴۰ درجه‌ سلسیوس‌ حفظ‌ شود.

۶ – ۴ – ۷ پریزها و روشنایی‌
اطاق‌ فلکه‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الکتریکی‌ دائمی‌ باشد ، بطوریکه‌ روشنایی‌ کافی‌ ایجاد نماید منبع‌ تغذیه‌ این‌ روشنایی‌ باید با بند ۱۳-۶-۱ مطابقت داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی شرکت فرازجم کناره

اولین شرکت ارائه دهنده آموزش عملی و حرفه ای آسانسور در شمال کشور

همچنین ببینید

چگونه یک سرویس کار آسانسور ماهر شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *