خانه » قیمت قطعات آسانسور

قیمت قطعات آسانسور

لیست قیمت قطعات آسانسور

تاریخ به روزرسانی: به دلیل نوسانات قیمت دلار لطفا با واحد فروش شرکت  تماس بگیرید

نام موتور آسانسورقیمت (تومان)
توضیحات
موتور آلبرتوساسی مدل
MODY 5.1KW 3VF
7.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW 3VF
8.960.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW 3VF
8.280.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW 3VF
7.500.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW AC2
8.680.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW AC2
9.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار56cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW AC2
8.930.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار60cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW 3VF
9.750.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW 3vf
9.450.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW AC2
10.450.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW AC2
11.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S38 5.5KW 3vf
7.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S38 5.5KW AC2
7.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.9KW 3VF
9.800.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S38 5.9KW 3VF
7.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.9KW 3VF
10.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 11
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 6.6KW 3VF
9.400.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 48 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 6.6KW 3VF
8.900.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 6.6KW 3VF
9.150.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 48 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW 3VF
8.780.000 (1m/s)
9.720.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW 3VF
8.950.000 (1m/s)
8.950.000 (1.6m/s)
8.900.000 (2m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW 3vf
8.950.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW AC2
8.350.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
10.550.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
11.450.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3 KW AC2
10.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
10.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
11.800.000 (1m/s)
10.600.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3 KW AC2
11.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3 KW AC2
11.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.7 KW 3VF
11.050.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 9.2KW 3VF
12.100.000 (1m/s)
12.400.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 9.2KW AC2
14.600.000 (1m/s)
11.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 9.2KW AC2
15.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 9.2KW 3VF
10.950.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 52 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 9.2KW 3VF
10.750.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 9.2KW AC2
12.900.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 52 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 9.2KW 3VF
11.100.000 (1m/s)
11.250.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW 3VF
13.680.000 (1m/s)
12.600.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW AC2
14.700.000 (1m/s)
12.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW 3VF
12.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW AC2
15.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 11KW 3VF
11.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 11KW 3VF
11.300.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 11KW AC2
13.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 52 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 13.2KW 3VF
12.700.000 (1m/s)
12.800.000 (1.6m/s)
14.500.000 (3m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 13.2KW AC2
12.550.000 (1m/s)
12.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 14.7KW 3VF
14.150.000 (1m/s)
15.300.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 14.7KW AC2
14.550.000 (1m/s)
16.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 11
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW 3VF
18.350.000 (1m/s)
17.950.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW AC2
19.850.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW 3VF
17.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW 3VF
17.650.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 56 cm
بکسل نمره 13
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 15.4KW 3VF
15.500.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 17.6KW 3VF
18.650.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 12
عضویت در کانال تلگرام