خانه » آسانسور » استاندراد آسانسور بخش دوم

استاندراد آسانسور بخش دوم

استاندراد آسانسور و پله برقی
استاندراد آسانسور و پله برقی

هدف‌ کلی‌

این‌ استاندارد مربوط‌ به‌ آسانسورهای‌ تازه‌ نصب‌ شد‎ه دائمی‌ است‌ که‌ دارای‌ طبقات‌ توقف‌ معینی‌ بوده‌ و کابین‌ آن‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌ اشخاص‌ و/ یا کالا طراحی‌ شده‌ و توسط‌ طنابهای‌ فولادی‌ و یا زنجیر(ها) آویزان‌ میباشد و یا توسط‌ جک‌ (ها) نگاه‌ داشته‌ میشود و همچنین،‌ حداقل‌ در قسمتی‌ ، بین‌ ریل‌های‌ عمودی‌ و یا ریلهایی‌ که‌ کمی‌ از راستای‌ قائم‌ منحرف‌ هستند حرکت‌ میکند. (برای‌ وسایلی‌ که‌ انحراف‌ از راستای‌ قائم‌ ریلهای‌ راهنما در آنها از ْ۱۵ بیشتر باشد، این‌ استاندارد میتواند بعنوان‌ استاندارد پایه، ‌ مفید باشد.

این‌ استاندارد شامل‌ آسانسورهایی‌ که‌ در زیر ذکر شده‌اند نمی‌شود.

آسانسورهای‌ دنده‌ شانه‌ای‌، آسانسورهایی‌ پیچی‌، آسانسورهای‌ معدن‌، بالابرهای‌ قفسه‌ای‌ خودکار، بالابرهای‌ تئاتری‌، بالابرهای‌ پرشی‌، بالابر ساختمانی‌ و کارگاهی‌، بالابرهای‌ کشتی‌، سکوهای‌ اکتشاف‌ یا حفاری‌ که‌ در دریا بکار میروند.

هر چند این‌ استاندارد را می‌توان‌ عملا به‌ عنوان‌ مبنای‌ مفیدی‌ بکار برد، اما این‌ استاندارد در موارد ذیل‌ بکار گرفته‌ نمیشود:

الف‌ – آسانسور خصوصی‌ که‌ در ساختمان‌ برای‌ همه‌ افراد در دسترس‌ نمیباشد. به‌ شرطی‌ که‌ استاندارد ویژه ای در مورد آن نوع‌ آسانسور وضع‌ شده‌ باشد.

ب‌ – بالابرهایی‌ که‌ فقط‌ به‌ دو طبقه‌ خدمات‌ رسانی‌ میکنند و خاص‌ افراد معلول‌ بوده‌ و طول‌ مسیر حرکت‌ آنها بیش‌ از ۴ متر و سرعت‌ آنها بیش‌ از ۱ متربرثانیه‌ نباشد و حرکت‌ کابین‌ آنها نیازمند فشار دائم‌ بر دکمه‌ باشد.

بکارگیری‌ موارد خاصی‌ در جاهایی‌ که‌ فضا اجازه‌ نمی‌دهد همچون‌ موارد ذیل‌ لازم‌ نیست‌:

الف‌ – آسانسورهایی‌ که‌ قبلا نصب‌ شده‌اند و‌ در حال‌ حاضر قرار است‌ که‌ این‌ استاندارد در مورد آنها اجرا شود.

ب‌ – انجام‌ تغییرات‌ مهم‌ (ضمیمه‌ ث‌) درباره‌ آسانسورهایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ استاندارد نصب‌ شده‌اند.

دامنـه‌ کاربرد

این‌ استاندارد مربوط‌ به‌ آسانسورهایی‌ است‌ که‌ کابین‌ آنهابوسیله‌ طنابهای‌ فولادی‌ آویخته‌ شده‌ و توسط‌ موتور برقی‌ به‌ حرکت‌ در می‌ آیند و نقل‌ و انتقال‌ صورت‌ می‌ پذیرد. در آسانسورهایی‌ که‌ منحصرا برای‌ حمل‌ و نقل‌ کالا بکار می‌ رود، چنانچه‌ ابعاد کابین‌ آنها ورود افراد را امکانپذیر سازد،باید در رده‌بندی‌ آسانسورهای‌ مسافربر قرارگیرند و درزمره‌ آسانسورهای‌ خدماتی‌ قرارندارند .

مراجع‌

مدارک‌ الزامی‌ زیر حاوی‌ مقرراتی‌ است‌ که‌ در متن‌ این‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌ آن‌ مقررات‌ جزئی‌ از این‌ استاندارد محسوب‌ می‌شود. در مورد مراجع‌ دارای‌ تاریخ‌ چاپ‌ و یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای‌ بعدی‌ این‌ مدارک‌ مورد نظر نیست‌. با این‌ وجود بهتر است‌ کاربران‌ ذینفع‌ این‌ استاندارد، امکان‌ کاربرد آخرین‌ اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای‌ مدارک‌ الزامی‌ زیر را مورد بررسی‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاریخ‌ چاپ‌ و یا تجدیدنظر، آخرین‌ چاپ‌ و یا تجدیدنظر آن‌ مدارک‌ الزامی‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌.

استفاده‌ از مراجع‌ زیر برای‌ کاربرد این‌ استاندارد الزامی‌ است‌ :

CEN/CENELEC standards

EN 294 1992 Safety of machinery – Safety distances to prevent danger zones

danger zones being reached by the upper limbs

EN 1050 Safety of machinery – Principles for risk assessment

EN 10025 Hot rolled products of non alloy structural steels – technical delivery conditions

EN 50214 Flexible cables for lifts

EN 60068-2-6 Environmental testing – part 2 : Tests – Test Fc : Vibration(sinusoidal)

EN 60068-2-27 Basic environmental testing procedures – part 2 : Tests – Test Ea and guidance : Shock

Basic environmental testing procedures – Part 2 : Tests – Test Eb and guidence Bump

EN 60249-2-2 Base materials for printed circuits – Part 2 : Specifications – Specification

Nْ ۲ : Phenolic cellulose paper copper – clad laminated sheet, economic quality

EN 60249-2-3 Base materials for printed circuits – Part 2 : Specifications – Specification

Nْ ۳ : Epoxyde cellule paper copper – clad laminated sheet of flammability (vertical burning test)

EN 60742 Isolating transformers and safety isolating transformers – Requirements

EN 60947-4-1 LOW – voltage switchgear and controlgear – Part 4 : Contactors and motor –

starters – section 1 : Electromechanical contactors and motor – starters

EN 60947-5-1 LOW – voltage switchgear and controlgear – Part 5 : Control circuit devices

and switching elements – section 1: Electromechanical control circuit devices

EN 60950 Safety of information technology equipment, including electrical business

equipment

EN 62326-1 Printed boards – Part 1 : Generic specification

EN 1201-5 1998 Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts , escalators

and passenger conveyors – Emission

EN 12016 1998 Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts , escalators

and passenger conveyors – Immunity

prEN 81-8 1997 Fire resistance tests of lift landing doors – method of test and evaluation.

IEC Standards

IEC 60664-1 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems – Part

۱ : Principles, requirements and tests

IEC 60747-5 Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 5 :

Optoelectronic devices

CENELEC Harmonization Documents

HD 21.1 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 1 : General requirements

HD 21.3 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 3 : Non-sheathed cables for fixed wiring

HD 21.4 S2 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 4 : Sheathed cables for fixed wiring

HD 21.5 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 5 : Flexible cables (cords)

HD 22.4 S3 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4 :

Cords and flexible cables

HD 214 S2 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid

insulating materials under moist conditions

HD 323.2.14 S2 Basic environmental testing procedures – Part 2 : Tests – Test N : Change of

tempreature

HD 360 S2 Circular rubber insulated lift cables for normal use

HD 384.4.41 S2 Electrical installations of buildings – Part 4 : Protection for safety – chapter 41 :

Protection against electric shock

HD 384.5.51 S1 Electrical installations of buildings – Part 5 : selection and erection of electrical

equipment – chapter 54 : earthing arrangements and protective conductors

HD 384.6.61 S1 Electrical installations of buildings – Part 6 : verification – chapter 61 : lnitial

verification

ISO Standards

ISO 7465 1997 Passenger lifts and service lifts – Guide rails for lifts and counterweights – T type

۳ – اصطلاحات‌ و تعاریف‌

در این‌ استاندارد اصطلاحات‌ با تعاریف‌ زیر بکار برده‌ میشود. برای‌ احتراز از تکرار، اصطلاحات‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبایی‌ و نه‌ بر طبق‌ نوع‌ تجهیزاتی‌ که‌ در آنها بکار رفته‌، ذکر شده‌ اند.

۳ ـ ۱ آسانسور

دستگاهی‌ است‌ دائمی‌ که‌ برای‌ جابجایی‌ اشخاص‌ یا کالا، بین‌ طبقات‌ ساختمان‌ بوده‌ و در طبقات‌ مشخصی‌ عمل‌ می‌نماید. دارای‌ کابینی‌ است‌ که‌ ساختار، ابعاد و تجهیزات‌ آن‌ به‌ اشخاص‌ بسهولت‌ اجازه‌ استفاده‌ می‌دهد ومیان‌ ریلهای‌ منصوبه‌ عمودی‌ با حداکثر انحراف‌ ۱۵ درجه‌ حرکت‌ می‌کند .

۳ ـ ۲ آسانسور با رانش‌ مثبت‌ (وینچی‌ )

نوعی‌ آسانسور است‌ که‌ با زنجیر یاطناب‌ فولادی‌ آویزان‌ شده‌ و نیروی‌ رانش‌ بطریقی‌ بغیر از اصطکاک‌ به‌ آن‌ وارد می‌ شود.

۳ ـ ۳ آسانسور با سیستم‌ محرکه‌ کششی‌

آسانسوری‌ خدماتی‌ است‌ که‌ بواسطه‌ اصطکاک‌ بین‌ فلکه‌ رانش‌ و طنابهای‌ فولادی‌ حرکت‌ می‌کند.

۳ ـ ۴ آسانسور حمل‌ بار و مسافر

آسانسوری‌است‌ که‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌ کالا طراحی‌ شده‌است‌ ومعمولا” عمل‌ حمل‌ و نقل‌ بهمراه‌ افراد صورت‌ می‌ گیرد.

۳ ـ ۵ آسانسور خدماتی‌

آسانسوری‌ دائمی‌ است‌ که‌ برای‌ جابجایی‌ کالا بین‌ طبقات‌ ساختمان‌ میباشد و درطبقات‌ مشخصی‌ عمل‌ می‌کند ، دارای‌ کابینی‌ است‌ که‌ ابعاد آن‌ به‌ اشخاص‌ اجازه‌استفاده‌ رانمیدهد و در میان‌ ریلهای‌ منصوبه‌ عمودی‌ و با حداکثر ۱۵ درجه‌انحراف‌ ، حرکت‌ میکند. ابعادی‌ که‌ کابین‌ را برای‌ افراد غیرقابل‌ استفاده‌ میکند، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

الف‌ – مساحت‌ کف‌ کابین‌ ۰۰/۱ مترمربع‌

ب‌ – عمق‌ ۱ متر

ج‌ – ارتفاع‌ ۲۰/۱ متر

ارتفاع‌ بیش‌ از ۲۰/۱ متر کل‌ کابین‌ ،بشرطی‌ مجاز میباشد که‌ کابین‌ شامل‌ چند طبقه‌ ثابت‌ باشد بنحوی‌ که‌ ارتفاع‌ هر یک‌ از طبقات‌ از ۲۰/۱ متر تجاوز ننماید.

۳ ـ ۶ آسانسور خدماتی‌ با رانش‌ مثبت‌ (وینچی‌)

نوعی‌ آسانسور خدماتی‌ است‌ که‌ با زنجیر یاطناب‌ فولادی‌ آویزان‌ شده‌ و نیروی‌ رانش‌ بطریقی‌ بغیر از اصطکاک‌ به‌ آن‌ وارد می‌ شود.

۳ – ۷ آسانسور خدماتی‌ با سیستم‌ محرکه‌ کششی‌

آسانسوری‌ است‌ خدماتی‌ که‌ به‌ واسطه‌ اصطکاک‌ بین‌ فلکه‌ رانش‌ و طنابهای‌ فولادی‌ حرکت‌ می‌ کند .

۳ ـ ۸ آسانسور خودرو بر ساختمانهای‌ خصوصی‌

آسانسوری‌ که‌ اتاقک‌ آن‌ ابعاد مناسبی‌ برای‌ جابجایی‌ خودروهای‌ سواری‌ داشته‌ وطراحی‌ آن‌ امکان‌ این‌ جابجایی‌ را بدهد.

۳ ـ ۹ استفاده‌ کننده‌

به‌ هرشخصی‌ که‌ از خدمات‌ آسانسوراستفاده‌ میکند گفته‌ می‌ شود .

۳ – ۱۰ بار اسمی‌( ظرفیت‌ مفید)

ظرفیت‌ یا باری‌ است‌ که‌ قطعات‌ و تجهیزات‌ آسانسوربر آن‌ اساس‌ ساخته‌ شده‌ و فروشنده‌ عملکرد تعریف‌ شده‌ آسانسور را تحت‌ آن‌ بار تضمین‌ نموده‌است‌ .

۳ – ۱۱ ترمز ایمنی

مکانیزمی‌ است‌ که‌ بتوسط‌ گاورنر ( سیستم کنترل کننده سرعت بالا) در لحظه‌ افزایش‌ سرعت‌ بیش‌ از حد مجاز فعال‌ شد ه‌ و با قفل‌ شدن‌ روی‌ ریلهای‌ راهنمای‌ کابین‌ یا وزنه‌تعادل‌ آنهارا متوقف‌ مینماید و شامل‌ انواع‌ زیرمیشود:

۳-۱۱-۱ ترمزایمنی‌ لحظه‌ای‌

نوعی‌ ترمز ایمنی‌ است‌ که‌ با قفل‌ شدن‌ سریع‌ روی‌ ریلهای‌ راهنماباعث‌ توقف‌ کابین‌ ویا وزنه‌ تعادل‌ (با شتاب‌ منفی‌ بسیار زیاد) می‌ شود.

۳-۱۱-۲ ترمزایمنی‌ با اثر ضربه‌ گیر

نوعی‌ ترمز ایمنی‌ است‌ که‌ با قفل‌ شدن‌ به‌ ریلهای‌ راهنما بطور سریع‌ عمل‌ میکند ولی‌ واکنش‌ در کابین‌ یا وزنه‌ تعادل‌ بوسیله‌ ضربه‌گیر تعدیل‌ می‌شود.

۳-۱۱-۳ ترمز ایمنی‌ تدریجی ‌

نوعی‌ ترمز ایمنی‌ است‌ که‌ سیستم‌ آن‌ در اصطکاک‌ با ریلهای‌ راهنما به‌ شکلی‌ عمل‌ مینماید که موجب‌ شتاب‌ منفی‌ (تعریف‌ شده‌) کمتری‌ می‌ گردد.

۳ ـ ۱۲ چاه‌

فضایی‌ که‌ در آن‌ کابین‌ و وزنه‌ تعادل‌ (درصورت‌ وجود) حرکت‌ می‌ کند. این‌ فضا به‌ کف‌ چاهک‌ ،دیوارها و سقف‌ محدود میگردد .

۳ ـ ۱۳ چاهک‌

بخشی‌ از چاه‌ است‌ که‌ در زیر پایین‌ ترین‌ طبقه‌ آسانسور قرار دارد.

استاندارد آسانسور بخش اول

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی شرکت فرازجم کناره

اولین شرکت ارائه دهنده آموزش عملی و حرفه ای آسانسور در شمال کشور

همچنین ببینید

چگونه یک سرویس کار آسانسور ماهر شویم؟