خانه » آسانسور » استاندارد آسانسور بخش چهارم

استاندارد آسانسور بخش چهارم

استاندراد آسانسور و پله برقی
استاندراد آسانسور و پله برقی

استاندارد آسانسور بخش چهارم

۴- نمادها و اختصارات‌

۴ – ۱ یکاها واحدها بر حسب‌ واحدهای‌ بین‌المللی‌ در سیستم‌ SI انتخاب‌ شده‌اند.

۴ – ۲ نمادها

جدول نمادها و اختصارات

کمیت ها به ترتیبی که در متن آمده است

نماد

یکا

سرعت اسمی

V

m/s

مجموع جرم کابین خالی و آن قسمتی از جرم کابلهای آویزان که متحرک می باشند و اجزاء جبرانی دیگر آویزان از کابین

P

Kg

بار اسمی (جرم)

Q

Kg

نسبت نیروی ایستایی بزرگتر به کوچکتر در قسمتهایی از طناب فولادی که در دو طرف فلکه کشش قرار دارند

 

(۱)

ضریبی که بستگی به شتاب (چه کاهش سرعت چه افزایش سرعت ) و شرایط مشخص نصب ، دارد.

 

(۱)

شتاب جاذبه در سقوط آزاد

gn

m/s2

شتاب منفی کابین در اثر ترمز

a

m/s2

پایه لگاریتم طبیعی

e

(۱)

ضریبی است که بستگی به تغییرشکل مقطع شیار فلکه کششی در اثر فرسایش دارد

 

(۱)

ضریب اصطکاک بین طنابهای فولادی روی فلکه کششی (رانش)

f

(۱)

ضریب اصطکاک بین طنابهای فولادی و شیارها

 

(۱)

زاویه شیارهای V در فلکه کشش (رانش)

 

 

زاویه شیارهایی که برش زیرین دارند با شیارهای نیم دایره فلکه کشش (رانش)

 

 

قطر طنابهای فولادی کشش (رانش)

d

 

قطر فلکه کشش (رانش)

D

mm

تعداد طنابهای فولادی

n

(۱)

فشار معین طنابهای فولادی در شیارهای فلکه کشش

P

N/mm2

نیروی ایستایی وارد بر طنابهای فولادی از سمت کابین روی فلکه کششی ، وقتی که کابین در پایین ترین تراز با ظرفیت اسمی قرار دارد

T

N

زاویه پیچ و تماس طنابهای فولادی روی فلکه کششی

 

rad

سرعت طنابهای فولادی در ارتباط با سرعت اسمی کابین

Vc

m/s

تنش کمانشی وارد بر ریلهای راهنما ناشی از عملکرد ترمز ایمنی

 

N/mm2

کمیت ها به ترتیبی که در متن آمده است

نماد

یکا

سطح مقطع ریل راهنما

A

(mm)2

ضریب کمانشی

ω

(۱)

ضریب لاغری

 

(۱)

ضریب جذب تابشی دستگاه اندازه گیری

a

%

ضریب تبدیل برای اندازه گیری تابش

F

(۱)

نسبت بین کوچکترین و بزرگترین ابعاد ورودی درب مورد آزمون

L

(۱)

قطر ورودی درب مورد آزمون

Z

m

شدت تابش در فاصله یک متری

W1

W/cm2

شدت تابشی که در فاصله ای مساوی نصف قطر ورودی درب مورد آزمون اندازه گیری می شود.

W2

W/cm2

عرض کل درب مورد آزمون

l

m

عرض آزاد برای ورود درب مورد آزمون

E

m

تعداد لنگه های درب مورد آزمون

nv

(۱)

جرم کل مجاز

(P+Q)1

kg

سرعت ایجاد عکس العمل در گاورنر

V1

m/s

انرژی جذب شده توسط یکی از دو ترمز ایمنی

K ,K1 ,K2

J

ارتفاع سقوط آزاد

h

m

جرم لازم برای فشردگی کامل فنر ضربه گیر

cr

kg

فشردگی نهایی فنر

F1

m

حداکثر فاصله بین نگهدارنده های ریلهای راهنما

Lk

mm

شعاع گردش(ژیراسیون)

I

mm

· فلکه کششی یا رانشی که در جاهای مختلف استفاده شده اند و منظور فلکه ای است که به توسط موتور گیر بکس سبب حرکت آسانسور میشود.

(۱) کمیت بدون واحد

۴ – ۳ اختصارات‌

درب‌ از نوع‌ F : دربی‌ که‌ تمام‌ ویژگیهای‌ مقاومت‌ در برابر آتش‌ که‌ در پیوست‌(ج‌-۲) ذکر شده‌است‌ رابرآورده‌ میسازد.

درب‌ از نوع‌ S : دربی‌ که‌ تنها بخشی‌ از ویژگیهای‌ مندرج‌ در پیوست‌ (ج‌-۲) را دارا میباشد.

۵- ۵ حفاظت‌ از هر نوع‌ فضای‌ خالی‌ مستقر در زیر کابین‌ و وزنه‌ تعادل‌

۵ – ۵ – ۱ ترجیحا در زیر چاههای‌ آسانسور نباید فضایی‌ قابل‌ دسترس‌ افراد ،وجود داشته‌ باشد.

۵ – ۵ – ۲ چنانچه‌ فضای‌ زیر چاهک‌ آسانسور در دسترس‌ اشخاص‌ قرار داشته‌ باشد ،کف‌ چاهک‌ باید تحمل‌ حداقل‌ نیروی‌ ۵۰۰۰ نیوتن بر مترمربع را داشته‌ باشد ، همچنین‌ یکی‌ از دو شرط‌ زیر را داشته‌ باشد.

الف‌ – یا ستونی‌ صلب‌ و محکم‌ از زیر ضربه‌ گیر وزنه‌ تعادل‌، به‌ زمین‌ محکم‌ وصل‌ شود ویا

ب‌ – وزنه‌ تعادل‌ به‌ پاراشوت‌ (ترمز ایمنی‌ )مجهز باشد .

۵ – ۶ چاهی‌ که‌ دارای‌ کابین‌ و وزنه‌ تعادل‌ متعلق‌ به‌ چندین‌ آسانسور یا آسانسور خدماتی‌ باشد .

۵ – ۶ – ۱ در قسمت‌ پایین‌ چاه‌، بین‌ بخشهای‌ متحرک‌ کابین‌ یا وزنه‌ تعادل‌ آسانسورهای‌ مجاورباید دیواره‌ جداکننده‌ای‌ تعبیه‌ گردد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ از پایین‌ترین‌ نقطه‌ حرکت‌ کابین‌ یا وزنه‌ تعادل‌ شروع‌ شده‌ و حداقل‌ تا ۲۵۰ سانتیمتر بالاتر از کف‌ چاهک‌ امتداد یابد.

۵ – ۶ – ۲ چنانچه‌ فاصله‌ بین‌لبه‌ سقف‌ کابین‌ و قسمت‌ متحرک‌ (کابین‌ یا وزنه‌تعادل‌ )آسانسورها یا آسانسورهای‌ خدماتی‌ مجاور هم‌ کمتر از ۳۰ سانتیمتر باشد دیواره‌ جداساز مذکور در بند ۵-۶-۱ ، باید در سراسر ارتفاع‌ چاه‌ با پهنای‌ مؤثر امتداد یابد. اندازه‌ پهنای‌ مؤثر باید حداقل‌ برابر پهنای‌ قسمت‌ متحرک‌ به‌ اضافه‌ ۱۰ سانتیمتر در هر طرف‌ باشد.

۵ – ۷ فضای‌ بالاسری‌ و چاهک‌

۵ – ۷ – ۱ فاصله‌بالاسری‌ آسانسورها با سیستم‌ محرکه‌ کششی‌ (به‌ یادآوری‌ ۳ در توضیحات‌ بند ۵ مراجعه‌ شود).

۵ – ۷ – ۱ – ۱ – وقتی‌ وزنه‌ تعادل‌ روی‌ ضربه‌گیر فشرده‌ شده‌ قرار دارد، چهار وضعیت‌ زیر باید بطور همزمان‌ فراهم‌ شوند :

الف‌ – طول‌ ریلهای‌ راهنما کابین‌ باید حرکت‌ آن‌ را به‌ مقدار اضافی‌ حداقل‌ برابر با (۰٫۱+۰٫۰۳۵ V2) برحسب‌ متر ، را تامین‌ نماید .

ب‌ – فاصله‌ عمودی‌ آزاد بین‌ بالاترین‌ نقطه‌ از سطح‌ سقف‌ کابین‌ که‌ ابعاد آن‌ مطابق‌ با بند ۸-۱۳-۱ (ب‌) میباشد (بجز مناطق‌ مربوط‌ به‌ بند ۵-۷-۱-۱ (پ‌)) و پایین‌ترین‌ نقطه‌ سقف‌ چاه‌ (شامل‌ تیرکها و اجزای‌ مستقر در زیر سقف‌ چاه‌) باید حداقل‌ معادل‌ با (۰٫۱+۰٫۰۳۵ V2) بر حسب‌ متر باشد.

پ‌ – فاصله‌ خالی‌ پایین‌ ترین‌ نقطه‌ سقف‌ چاه‌ بر حسب‌ متر و :

۱- بالاترین‌ تجهیزات‌ نصب‌ شده‌ در روی‌ سقف‌ کابین‌ بجز آنهایی‌ که‌ در ردیف‌ ۲ ذکر گردیده‌ ،باید حداقل‌ (۰٫۳+۰٫۰۳۵ V2) بر حسب‌ متر باشد .

۲ – بالاترین‌ قسمت‌ کفشکهای‌ راهنما یا کفشکهای‌ غلطکی‌ مربوط‌ به‌ طنابهای‌ فولادی‌، و یا در صورت‌ وجود درهای‌ کشویی‌ عمودی‌، بخش‌ فوقانی‌ آنها باید حداقل‌ برابر (۰٫۱+۰٫۰۳۵ V2) بر حسب‌ متر،باشد.

ت‌ – در بالای‌ سقف‌ کابین‌ باید فضای‌ کافی‌ برای‌ جا دادن‌ مکعبی‌ یه‌ ابعاد حداقل‌ cm80 × cm60 × cm50 از یکی‌ از وجوه‌، موجود باشد. برای‌ آسانسورهای‌ با سیستم‌ تعلیق‌ مستقیم‌ (یک‌ به‌ یک‌) طنابهای‌ فولادی‌ و متعلقات‌ آنها می‌ توانند در این‌ فضا قرار گیرند به‌ شرط‌ آنکه‌ خط‌ مرکزی‌ طنابهای‌ فولادی‌ از فاصله‌ ۱۵ سانتیمتری‌ سطوح‌عمودی‌ مکعب ‌تجاوز نکند.

۵ – ۷ – ۱ – ۲ هنگامی‌ که‌ کابین‌ روی‌ ضربه‌گیرهای‌ کاملا فشرده‌ شده‌ قراردارد، طول‌ ریلهای‌ وزنه‌ تعادل‌ میبایست‌ حداقل‌ طول‌ حرکت‌ (۰٫۱+۰٫۰۳۵ V2) برحسب‌ متر را نیز تأمین‌ نماید.

۵ – ۷ – ۱ – ۳ هنگامی‌ که‌ کاهش‌ سرعت‌ آسانسور طبق‌ بند ۱۲-۸ تحت‌ کنترل‌ باشد ، عدد ۰٫۰۳۵ مذکور در بندهای‌ ۵-۷-۱-۱ و ۵-۷-۱-۲ را میتوان‌ در دو حالت‌ زیر کاهش‌ داد :

الف‌ – به‌ ۱٫۲۰ برای‌ آسانسورهای‌ با سرعت‌ اسمی‌ کمتر از ۴ متربرثانیه‌

ب‌ – به‌ ۱٫۳۰ برای‌ آسانسورهای‌ باسرعت‌ اسمی‌ بیش‌ از ۴ متربر ثانیه‌

درهیچ‌ حالتی‌ طول‌ محاسبه‌ شده‌ نباید از ۲۵ سانتیمتر کمتر شود .

۵ – ۷ – ۱ – ۴ در آسانسورهایی‌ که‌ زنجیر طناب جبران‌ ،مجهز به‌ مکانیزم‌ ضد پیچش‌ میباشد ،مقدار ۰٫۰۳۵ V2

را میتوان‌ با اندازه‌ جابجایی‌ احتمالی‌ فلکه‌ ضد پیچش‌ ، به‌ اضافه‌ ۱/۵۰۰ طول‌ حرکت‌ کابین‌ (طول‌ مسیر ) جایگزین‌ نمود، بشرطی‌ که‌این‌ مقدار از ۲۰ سانتیمتر کمتر نشود .

۵ – ۷ – ۲ فاصله‌ هوایی‌ بالاسری‌ برای‌ آسانسورهای‌ بارانش‌ مثبت‌ (وینچی )

۵ – ۷ – ۲ – ۲ وقتی‌ ضربه‌ گیرهای‌ بالایی‌ توسط‌ کابین‌ کاملاً فشرده‌ می‌ شوند ،شرایط‌ زیر باید بطور همزمان‌ تأمین‌ گردد:

الف‌ – فاصله‌ آزاد عمودی‌ بین‌ سطوح‌ بالاترین‌ محل‌ روی‌ سقف‌ کابین‌ و پایین‌ترین‌ سطح‌ (شامل‌ تیرکها و اجزاء مستقر در زیر سقف‌ چاه‌ و همراستای‌ کابین‌ ) باید حداقل‌ ۱۰ سانتیمتر باشد .

ب‌ – فضای‌ خالی‌ بین‌ پایین‌ترین‌ سطح‌ از سقف‌ چاه‌ و :

۱ – بالاترین‌ قسمت‌ تجهیزات‌ نصب‌ شده‌ بر روی‌ سقف‌ کابین‌ بجز موارد اشاره‌ شده‌ در ردیف‌ ۲ زیر، باید حداقل‌ ۳۰ سانتیمتر باشد .

۲ – بالاترین‌ قسمت‌ کفشکهای‌ راهنما (لغزشی‌ یا غلطکی‌ ) و متعلقات‌ طناب‌ فولادی‌ و یا برآمدگی‌ها و یا قسمتهایی‌ از درهای‌ کشویی‌ عمودی‌ (گیوتینی‌ )در صورت‌ وجود ، باید حداقل‌ ۱۰ سانتیمتر باشد .

پ – در بالای‌ سقف‌ کابین‌ باید فضای‌ کافی‌ برای‌ جا دادن‌ مکعبی‌ یه‌ ابعاد حداقل‌ cm80 × cm60 × cm50 از یکی‌ از وجوه‌، موجود باشد. برای‌ آسانسورهای‌ با سیستم‌ تعلیق‌ مستقیم‌ (یک‌ به‌ یک‌) طنابهای‌ فولادی‌ و متعلقات‌ آنها می‌ توانند در این‌ فضا قرار گیرند به‌ شرط‌ آنکه‌ خط‌ مرکزی‌ طنابهای‌ فولادی‌ از فاصله‌ ۱۵ سانتیمتری‌ سطوح‌عمودی‌ مکعب ‌تجاوز نکند.

۵ – ۷ – ۲ – ۳ در صورتی‌ که‌ کابین‌ روی‌ ضربه‌گیرهای‌ کاملا فشرده‌ قرار گرفته‌ ،در صورت‌ وجود وزنه‌ تعادل‌ طول‌ ریل‌ آن‌ باید حرکتی‌ به‌ اندازه‌ ۳۰ سانتیمتر را نیز تأمین‌ نماید .

استاندارد آسانسور بخش اول

استاندارد آسانسور بخش دوم

استاندارد آسانسور بخش سوم

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی شرکت فرازجم کناره

اولین شرکت ارائه دهنده آموزش عملی و حرفه ای آسانسور در شمال کشور

همچنین ببینید

چگونه یک سرویس کار آسانسور ماهر شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *